Rijeke

Osnovne funkcije rijeka su državno i administrativno razgraničenje, kao i transportna komunikacija. Rijeke koje teku kroz više država imaju tendenciju postati čimbenik uzajamne gospodarske integracije (trgovinska razmjena, turizam, transport). Rijeke koje izviru u jednoj državi i teku u druge, prve stavljaju u povoljniji položaj i mogu biti izvor ugroza nacionalne sigurnosti nizvodnih zemalja zbog manipulacija riječnim tokovima i  nadzora vodenih resursa, a što može imati ozbiljne demografske i gospodarske posljedice.

Komentari

komentar

0 komentara

You may also like