Ludilo – osoba nije ni muško, ni žensko, nego običan X

Spolnost

Spolnost,  kako  ističe Katekizam  Katoličke crkve,  postaje  osobna  i uistinu  ljudska  kad  je  integrirana u odnos osobe s osobom, u potpun i vremenski neograničen uzajamni dar muškarca i žene. Žensko i muško obilježje darovi su koji se nadopunjuju i po kojima je  ljudska spolnost sastavni dio stvarne sposobnosti za ljubav koju je Bog upisao u muškarca i ženu. Ljudsko tijelo sa svojim spolom te njegovo muško ili žensko obilježje viđeno u samom otajstvu stvaranja i ono nije tek izvor plodnosti i rađanja, kao u čitavom naravnom redu, nego od početka sadrži zaručničko svojstvo. Sposobnost izražavanja ljubavi. Spolna razlika, jedna od odrednica ljudskoga bića, jest različnost, ali u jednakosti naravi i dostojanstva. Spolovi se uzajamno upotpunjuju – istodobno su slični i različiti, nisu istovjetni, ali su  jednaki u dostojanstvu osobe, jednaki su da bi se mogli sporazumjeti, a različiti da se međusobno upotpune. Ljudsko je biće stvoreno za ljubav, koja nije svodiva samo na emocije i osjećaje, a još manje samo na njezin seksualni izričaj. Društvo koje teži relativiziranju i  banaliziranju iskustva ljubavi i spolnosti veliča prolazne aspekte života, a skriva njegove temeljne vrednote – posvemašnje i potpuno darivanje osoba s osobinama jedinstva i vjernosti. Spolnost je bitna dimenzija čovjeka, koja je u službi međusobnog odnosa, jednakosti, upotpunjenja zajedništva između muškarca i žene, u službi plodnosti.

„DRUGI VATIKANSKI SABOR, Gaudium et spes, br. 14. Usp. p. PAPINSKO VIJEĆE IUSTITIA ET PAX, ‘Kompendij socijalnog nauka Crkve’, KS, Zagreb, 2005., br. 128. Usp. PAPINSKO VIJEĆE ZA OBITELJ, Ljudska spolnost: istina i značenje,  KS (Dokumenti  106), Zagreb, 1997., br. 11.7. Usp. Katekizam Katoličke crkve, HBK-Glas Koncila, Zagreb, 1994., br. 2337.

Spolne razlike u odgoju i socijalizaciji

Ljudska spolnost je dinamična stvarnost, a važan doprinos toj spoznaji pružila je dubinska psihologija. Svi elementi spolnosti podložni su, od čovjekova rođenja do smrti, zakonu  neprestanoga rasta. Razvojni karakter spolnosti toliko je važan da bitno utječe na cjelokupni razvoj osobe. Razne etape ljudskog života mjere se razvojnim etapama  ljudske  spolnosti.  Gledano s etnološkog i kulturološkog polazišta, spolnost je u svim civilizacijama bila  regulirana i normirana. Jedan zajednički element svim normiranjima spolnosti jest u tome  što ona nije svedena na čisto biološki element nego je i društveno-kulturnog  karaktera. Većinu spolnih razlika naučimo tijekom odgoja u obitelji, s vršnjacima, putem medija, obrazovanjem i radnim iskustvom. Kulturni kontekst stvara i ističe osobine koje se pripisuju ženama, odnosno muškarcima. Osoba po spolnosti dobiva one osobine koje ju na biološkoj, psihološkoj i duhovnoj razini čine muškarcem ili ženom, te stoga te osobine imaju veliku snagu i značenje za postizanje zrelosti svakog pojedinog čovjeka i njegovo uključivanje u društvo. Spolnost možemo označiti kao specifičan način življenja u svijetu i odnošenje prema njemu kao muške odnosno ženske osobe. Muškarci i žene u svakom životnom trenutku i u svakoj životnoj situaciji opažaju i shvaćaju sebe, druge i svijet različito, po modalitetu vlastite spolnosti.

Usp. DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Gaudium et spes, br. 49.34 Usp.  PAVAO VI., Enciklika Humanae vitae,br. 16.35 Usp. PAPINSKO VIJEĆE IUSTITIA ET PAX, Kompendij socijalnog nauka Crkve, br. 225-226.36 Usp.  P. ŠOLIĆ, Kršćanski pogled na seksualnost, Radost ljubavi, Crkva u svijetu, Split, str. 170.

Judith Butler

Judith Butler, jedna od najistaknutijih feminističkih autora devedesetih, svojim je djelom „Nevolje s rodom“ pridonijela razvoju i zamahu rodne teorije u znanstvenim krugovima.  Autori i misli kojima se ona služi u spomenutoj knjizi i koji su utjecali na njezinu teoriju su: Simone de Beauvior, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Michel Foucault, Monique Wittig. Kulturna  matrica preko koje je rodni identitet postao spoznatljiv zahtjeva da određene vrste identiteta ne mogu postojati. To jest, one u kojima rod ne proistječe iz spola i one u kojima praksa žudnje ne proistječe ni iz spola ni iz roda. Pravi cilj jest uništiti spolni identitet jer se osoba tek tada oslobađa diktature prirode, ostvaruje punu slobodu izbora i  samopronalaženje koje u svako doba može biti promjenjivo. Rod je zapravo postignuće, konstrukcija, a ne biološki čimbenik. Stoga spol je fluidan, fleksibilan, ne postoji ni muško ni žensko biće već ponašanje koje se u svako doba može promijeniti. Pokušava osmisliti  mogućnost rušenja naturaliziranih shvaćanja roda koja podupiru mušku hegemoniju i  heteroseksističku  moć. Pojedini autori pravdaju stajalište Judith Butler tako što tvrde da  ona kao polazište uzima složeno prožimanje spola i roda, pri čemu kategorija spola postoji i može biti shvaćena upravo jedino putem društvenog posredovanja. No, nije li time spol sveden na sekundarnu datost, u službi roda koji je superioran u navedenom sveopćem prožimanju. Za autoricu Butler postoji sveprožimajući identitet, ali taj identitet nije određen činjenicom da je netko muškarac ili žena, nego spolnom orijentacijom.

Usp J. BUTLER, Nav. dj., str. 61.-63.48 Usp. Isto, str. 17.49 Usp. Isto, str. 146.50 Usp. Isto, str. 31.

Europska unija zastupa rodnu ideologiju

Europska unija zastupa rodnu ideologiju Ujedinjenih naroda. Godine 1950.  Vijeće Europe donijelo je Europsku konvenciju o ljudskim pravima, skraćeno EKMR, koju mora potpisati  svaka država koja pristupa Vijeću Europe. Konvenciji je pristupila Europska unija kao  poseban član. Godine 2000. Europska je unija  donijela novi dokument o ljudskim pravima –  Povelju o temeljnim pravima Europske unije. U njoj je ugrađena neupadljiva ali bitna promjena u obiteljskom pravu: „Pravo na stupanje u brak i pravo na ostvarivanje obitelji  ostvaruje se prema zakonima pojedinih država koje reguliraju provedbu tih zakona.“ To da su reguliranje braka i obitelji pridržani državama članicama piše i u Europskoj  konvenciji  o  ljudskim pravima iz 1950. No, novost je o muškarcima i ženama. Brak i obitelj postali su institucija iz koje je isključen odnos muškarac-žena. Time su otvorena vrata zakonskoj  provedbi homoseksualnog braka. Prema toj rezoluciji, Europska je unija ovlaštena poduzimati mjere čiji će cilj biti suzbijanje diskriminacije, među ostalim i na temelju spolnog  usmjerenja, te promicanje načela jednakosti.

Usp. EUROPSKA UNIJA, Povelja o temeljnim ljudskim pravima(2000.), navedeno prema: G. KUBY, Svjetska seksualna revolucija, Naklada Benedikta, Zagreb, 2013., str. 144.-145.Usp. VIJEĆE EUROPE, Europska konvencija o ljudskim pravima(1950), navedeno prema: G. KUBY, Svjetska seksualna revolucija, Naklada Benedikta, Zagreb, 2013., str. 143.-144.

Njemačka uvela treći spol – tko je različit, tako će mu i pisati u dokumentima

Za upis trećeg spola treba predati liječničku potvrdu da je kod te osobe medicinski utvrđena interseksualnost. To su osobe koje imaju i muška i ženska tjelesna obilježja. U Njemačkoj će od sada biti moguća i treća opcija kod izjašnjavanja o spolu. Osim oznake “muško” i “žensko”, za interseksualne osobe uvodi se pojam “različit”, piše Deutsche Welle. U Njemačkoj se do sada u matičnim knjigama rođenih u rubriku “spol” moglo upisati “muško”, “žensko” ili “bez navoda”. Sada će se za interseksualne osobe pod spol moći navesti i “različit” (“divers”). Moguća je i naknadna korekcija ako je spol pogrješno upisan nakon rođenja, kao i promjena imena. No, za oboje se mora predati liječnička potvrda da je kod te osobe medicinski utvrđena interseksualnost. Riječ je o osobama koje imaju i muška i ženska tjelesna obilježja.

Njemačka prva europska zemlja koja je ozakonila treći rod!

Roditeljima je sada dopušteno rubriku o spolu na rodnom listu ostaviti praznu, čime je stvorena nova kategorija –  ‘neodređenog spola’. Njemačka je postala prva europska zemlja koja je dopustila da se novorođenčad s karakteristikama obaju spolova registrira ni kao muška ni kao ženska, javlja u petak BBC. Svrha toga poteza jest ukloniti pritisak s roditelja da donose brze odluke o operacijama prilagodbe spola kod novorođenčadi. Zasad nije jasno kako će se ta promjena odraziti na zakone o braku (u Njemačkoj je to zakonska zajednica muškarca i žene) i građanskom partnerstvu (zajednica ljudi istog spola). Stručnjaci procjenjuju da se na svakih 1500 do 2000 djece rađa jedno interspolno. Zakon je donesen u četvrtak (13. 12. 2018.) glasovima vladajućih stranaka Unije (CDU/CSU) i Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD). Bundestag je time izvršio presudu Saveznog ustavnog suda iz prošle godine. Taj je sud zaključio da obvezan izbor između dvaju spolova predstavlja kršenje osobnih prava pojedinca i zabrane diskriminacije.

Kritike na račun liječničke potvrde

Na oštre kritike naišla je odredba o uvjetovanju upisa pod “divers” donošenjem liječničke potvrde. Zastupnici iz redova liberala i ljevice smatraju da se kod odluke o spolu u prvom redu treba orijentirati prema samoodređenju i osobnoj percepciji. “Nitko ne može dati bolju informaciju o svom spolu nego sam čovjek”, istaknuo je Sven Lehmann (Zeleni). I udruga homoseksualnih osoba LSVD kritizira da se interseksualnost u zakonu svodi na tjelesna obilježja te ističe da upisivanje spola kao “različit” mora biti moguće svim ljudima “koji to trebaju i žele”. “Ponižavajuće stručne procjene i patologiziranje moraju biti ukinuti”, izjavio je Henny Engels iz LSVD-a. Zastupnik Marc Henrichmann (CDU) u raspravi je pak u Bundestagu branio odredbu o obveznoj liječničkoj potvrdi ističući da su “objektivni kriteriji” nužni, jer postoji državni interes da se ojača dokazna snaga službenih osobnih registara. Beatrix von Storch, predsjednica Kluba zastupnika Alternative za Njemačku (AfD), također se protivi ukidanju obvezne liječničke potvrde. “Od kada čovječanstvo postoji, pripadnost spolu je objektivna činjenica, isto kao i dob i visina”, naglasila je zastupnica AfD-a.

15. 12. 2018. Autor „Moje Vrijeme“ Njemačka uvela treći spol

Belgija će ozakoniti treći spol – X

Belgija je odlučila ozakoniti takozvani treći spol. Time bi se morali zaštititi interesi onih ljudi koji nisu odredili svoju rodnu ili, kako se to sada voli govoriti, gender identifikaciju, ili je povremeno mijenjaju. U 2019. godini belgijski Ustavni sud utvrdio je kako postojeće zakonodavstvo nije u skladu s interesima takvih osoba. Kako bi se to ispravilo, vlada namjerava promijeniti izgled rodnih listova, konkretno, unijeti u rubriku „spol“, osim muškog (M) i ženskog (Ž), i treću varijantu – X. Prema riječima belgijskog ministra pravosuđa Vincenta Van Quickenborne, to „osjetljivo“ pitanje mora biti riješeno u najkraće vrijeme. „Otvorena i slobodna“ rasprava o predstojećim zakonskim promjenama mora početi u parlamentu u najskorije vrijeme, priopćila je agencija Belga. Podsjećamo: Belgijancima je već ranije pojednostavljena procedura promjene spola u dokumentima, a ubuduće za to neće trebati medicinska potvrda, već će biti dovoljna samo izjava osobe o svojoj samoidentifikaciji.

Autor: Irina Meter 10. 11. 2020 „ Geopolitika news“

Komentar čitatelja

Uglavnom, svi se možemo složiti da Europa bolesnim zakonima, pravdajući to slobodom izbora, narušava prirodno normalni, razumni način života i pogleda na život. Izmišljajući neprirodne termine i neprirodne zajednice, a ujedno to neprirodno prikazuje kao demokraciju, slobodu, moderan način života ubija sama sebe. Europa je jedini kontinent na svijetu gdje opada populacija (gledati bez migranata populaciju), a financijski najstabilnija, prirodno okruženje daleko najpovoljnije, ali što bolesnim zakonima oni ubijaju nitko im nije ravan…!! Po europskim zakonima sve što je normalno, prirodno i zdravo je BOLESNO!!! A sve što je nakaradno je “moderno”, “cool”, kako vole oni ocjenjivati, i treba forsirati da svi to prihvate kao novi moderni normalni način života!!!

 

 

 

Komentari

komentar

You may also like