rijeka

Osnovne funkcije rijeka su državno i administrativno razgraničenje, kao i transportna komunikacija. Rijeke koje teku kroz više država imaju tendenciju postati čimbenik uzajamne gospodarske integracije (trgovinska razmjena, turizam, transport). Rijeke koje izviru u jednoj državi i teku u druge, prve ...